بهزاد زیبایی یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 02:56 ب.ظ نظرات ()

اینبار می خواهیم در سایت اسپورت 98، به قوانین داوری رشته بوکس AIBA بپردازیم. اگر در این رشته در حال فعالیت هستید یا درمورد مقاله ای در این رابطه هستید قوانین آنرا در اختیار شما می گذارم.


1-اندازه رینگ :

 حداقل اندازه داخل طنابهای رینگ 90/4 متر مربع (16 فوت) و حداكثر آن 10/6

متر مربع (20 فوت ) می باشد . در رقابتهای بین المللی اندازه رینگ 10/6 متر

مربع تعیین شده است .

رینگ نباید كمتر از 91 سانتی متر (3 فوت) و بیشتر از 23/1 متر (4 فوت) از

سطح زمین یا پایه بالاتر باشد


2-سكو و حفاظ گوشه ها :

رنگ سفید _ در سمت راست هیئت ژوری .دور

رنگ سفید _ در سمت چپ هیئت ژوری . نزدیك

رنگ آبی _ در سمت راست هیئت ژوری . نزدیك

رنگ قرمز _ در سمت چپ هیئت ژوری . دور


3-پوشش كف (كف پوش) :

كف پوش از جنس لاستیك نمدی و یا مواد مناسب مورد تایید دارای خواص

الاستیكی مشابه كه ضخامت ان نباید كمتر از 3/1 سانتی متر ( 5/0 اینچ ) و

بیشتر از 9/1 سانتی متر (75/0 اینچ ) . و چادر روی ان در گوشه محكم ثابت 

باشد . نمد . لاستیك و یا هرگونه مواد مورد تایید و چادر روپوش كف بایستی

تمامی سطح سكو را بپوشاند


4- طناب ها : 

تعداد 3 یا 4 ردیف طناب به ضخامت حداقل  سانتی متر (18/1 اینچ ) و حداكثر 5

سانتی متر (97/1 اینچ ) به حداكثر كشیدگی از تیرك به ترتیب :40 سانتی متر . 

 80 سانتی متر و 1 متر و 30 سانتی متر ارتفاع از سطح رینگ نصب میشوند .

در صورت داشتن 4 ردیف طناب . ارتفاع به ترتیب 6/40 سانتی متر .       

 10/71 سانتی متر . 6/101 سانتی متر و 1/132 سانتی متر بالای سطح رینگ  

قرار خواهند گرفت . طنابها بایستی با موادی نرم پوشیده باشند . طنابها بایستی  

در فواصل مساوی نوار روپوش به عرض 3 تا 4 سانتی متر در هر طرف پوشیده

باشند . این روپوشها نبایستی بر روی طنابها تعداد 3 یا 4 ردیف طناب به ضخامت

بلغزند و جابجا شوند 


5- پله ها :

 رینگ بایستی دارای سه پله باشد . دو پله برای دو باند ( قرمز و آبی ) و دو پله  

برای باندهای سفید كه برای استفاده ریفری ( داور وسط ) و دكتر مسابقات است.  


6- كیسه پلاستیك :    

در دو گوشه بی طرف و خارج از رینگ . كیسه كوچكی پلاستیكی تعبیه می گردد

تا داور بتواند حوله یا دستمال كاغذی استفاده شده بهنگام خون ریزی _ مسابقه  

دهنده را در آن بیاندازد .

 

قانون 2 :                            دستكش ها


الف _ دستكشهای مجاز :  

رقابت كنندگان از دستكش هایی كه برگزار كنندگان مسابقات در اختیار انها میگذارند .   

استفاده خواهند كرد . این دستكش بایستی مورد تایید كمیته اجرایی سازمان بین المللی  

بوكس غیر حرفه ای ( A.I.B.A ) قرار گرفته باشد . بوكسورها اجازه ندارند از دستكش  

شخصی خود در مسابقات استفاده نمایند .  


ب)- مشخصات : 

دستكشها بایستی 284 گرم وزن داشته باشند و وزن قسمت چرمی آن نبایستی بیش از نیم  

برابر وزن كلی آن و وزن بالشتك آن كمتر از نیم وزن كل آن نباشد . سطح قسمت ضربه زن  

آن بایستی با یك رنگ قابل تشخیص علامت گذاری شده باشد . بالشتك دستكش نبایستی  

شكسته و یا جابجا شده باشد . بندهای دستكش بایستی در طرف خارج و پشت قسمت مچ

دستكش بسته شود . تنها دستكش های تمیز و قابل سرویس بایستی مورد استفاده قرار  

گیرند .        

                               

ج)- روش كنترل دستكش A.I.B.A   :  

A.I.B.A بطور دائمی مشخصات دستكش های مورد استفاده رقابت كنندگان در مسابقات  

را برای تولیدكنندگان آن معین می نماید  

تولید كنندگان دستكش ها تمایل دارند تا تاییدیه A.I.B.A در مورد دستكش های ( 284  

گرمی ) خود را كسب نمایند. نمونه این دستكش ها بایستی مورد بازرسی كمیسیون ایمنی  

وسائل قرار گرفته و سرانجام تاییدیه كمیته اجرایی A.I.B.A    را دریافت دارند . پس چنین  

تاییدیه . تولید كنندگان مهر رسمی A.I.B.A    را دریافت كرده و بایستی آنرا بر هریك از  

دستكش های مورد استفاده در مسابقات غیر حرفه ای نصب نمایند .

 

د)- نظارت A.I.B.A    بر پوشیدن دستكش :  

كلیه دستكش ها و باندهای مورد استفاده بایستی با نظارت دو نفر از كار شناسان رسمی  

تعیین شده صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود كه كلیه قوانین دقیقا رعایت شده است . این 

كارشناسان مامورین را برای اطمینان از رعایت قوانین تا هنگام ورود مسابقه دهندگان به  

رینگ به خدمت می گمارند .


 قانون سوم          بانداژ


الف : مشخصات

یك نوار نرم جراحی (باند) كه طول آن از 5/2 متر و عرضش از 5 سانتی متر  

متجاوز نباشد . برای هر دست به كار برده می شود . هیچگونه باند دیگری نباید  

مورد استفاده قرار گیرد . استفاده از هرگونه نوار . لاستیك و یا چسب به عنوان  

باند مطلقا ممنوع است . ولی استفاده یك نوار چسب به طول 6/7 سانتی متر و  

عرض 5/2 سانتی متر برای محكم كردن باند در بالای مچ دست می تواند بدون  

اشكال باشد .


ب : مسابقات قهرمانی . جهانی و المپیك  

استفاده از باند در مسابقات قاره ای . جهانی و المپیك بایستی بوسیله كشور  

مهمان تهیه و ارائه شود . در هر نوبت شركت كنندگان بایستی از باندهای جدیدی  

كه از طرف مقامات رسمی در اطاقهای رختكن قبل از شروع مسابقه به آنها داده  

می شود استفاده نمایند .