بهزاد زیبایی سه شنبه 2 آبان 1391 09:28 ب.ظ نظرات ()

در این بخش از اسپورت 98 شما را با این مسئله که همیشه در موردش بحث بوده آشنا می کنیم. اینکه آیا تاریخ علم است یا نه، اکنون دیگر به یک مسئله کهنه تبدیل شده است.

تاریخ و علم

با اینکه همه، حتی کسانی که تاریخ را علم می دانند و حیثیت آن را به عنوان علم مورد تردید قرار نمی دهند، به هیچگونه قطعیت موضوع آن را با آنچه به فیزیک یا ریاضیات مربوط می شود قابل مقایسه نمی دانند. در حقیقت فقط در علوم مربوط به طبیعت است که می توان از رابطه ی ریاضی بین پدیده ها سخن گفت. آنجا که قانون ثابتی حکمفرماست، می توان از پیش بینی قطعی و ضروری که عنایت عمده ی علم است صحبت کرد. به علاوه تاریخ نمی تواند از مشاهده ی مستقیم مانند آنچه در علوم معمول است، استفاده کند و رویدادها را که بررسی توالی آنها موضوع کار است فقط به واسطه ی مدارک و اسنادی که تنها تصویر ناقصی از اصل رویدادها هستند، می توان درک کند. این تصویر ناقصی از اصل رویدادها هستند، می توان درک کند. این تصویر ناقص را هم مورخ بعد از جستجو های دشوار در ماخذ و بعد از نقد دقیق محتویات آنها به دست می آورد.